Art

Art

Tuesday, 10 May 2016

资料集结:公积金2015年表现

从南洋网转载的资料:

公积金局2015年表现

投资资产

截至2015年12月:6845亿3000万令吉(增加479亿9000万令吉或7.5%)

净缴纳额

总缴纳额:599亿8000万令吉

总提款额:442亿5000万令吉(净157亿3000万令吉)

投资收益

总投资收益:442亿3000万令吉(增加51亿6000万令吉或13.2%)

投资回酬

投资回酬率:7.48%(增加0.23%)

派息

派息率:6.40%(同等于382亿4000万令吉)


No comments:

Post a Comment